Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Enstitü Müdürü

Enstitünün Müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından üç yıl için atanır. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder.

Görev ve Sorumluluklar

Enstitüyü üst düzeyde temsil etmek,

 • Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü Kurullarının kararlarını uygulamak,
 • Enstitünün misyon ve vizyonunu belirlemek,
 • Enstitü stratejik planının hazırlanmasını sağlamak,
 • Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 • Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
 • İdarî ve akademik birimlerdeki süreçlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Enstitü ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek,
 • Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin çağdaş bir anlayışla misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • İdarî ve akademik personelin sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlamak,
 • Enstitüdeki hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Enstitü kadro ihtiyaçlarını hazırlatmak ve gerekçesi ile birlikte Rektörlük makamına sunmak,
 • Enstitünün ödenek ve ek ödenek taleplerini gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
 • Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi rektörlüğe sunmak,
 • Çağdaş gelişmeleri takip ederek, belirlenen misyon ve vizyona uygun olarak bunları yansıtmak,
 • Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak,
 • Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını, kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının düzgün tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak,
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek ve bunların uygunluğunu denetleme işlemini yapmak.

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

Müdür yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. Ayrıca, Enstitünün vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olurlar.

Görev ve Sorumluluklar

Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,

 • Enstitü Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantılara katılmak,
 • İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak,
 • Enstitü politika ve stratejilerinin belirlenmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Enstitü ile ilgili toplantı ve seminerlere katılarak çalışmalarda bulunmak,
 • Enstitünün stratejik planı, yıllık idari faaliyet raporları ve iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Enstitünün İç Denetim Birimi Sorumluluğu işlemlerini yürütmek,
 • Enstitünün iş güvenliği, iş sağlığı ve risk değerlendirme ile ilgili çalışmalarını yürütmek,
 • Enstitü Müdürünün belirlediği işleri yapmak.

 

Enstitü Sekreteri

Görev ve Sorumluluklar

 • Enstitü Müdürünün yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Yönetim ile birim arasındaki iletişimi sağlamak, birim tarafından yürütülmesi gereken işleri; kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer mevzuat kapsamında zamanında, eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,
 • Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile birlikte hazırlamak,
 • Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda raportör olarak görev yapmak, kurul kararlarının yazımını sağlamak,
 • Yıllık İdari Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Kurum içi ve kurum dışından gelen evrak ve eklerinin havale onayına sunulmasını sağlamak, birim içi yönlendirilmesini sağlamak,
 • Akademik personelin görev süresinin uzatılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Enstitünün destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,
 • Mali işler alanındaki işlerin yürütülmesini sağlamak ve tahakkuk amiri olarak işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • Enstitünün idari, teknik ve yardımcı hizmetler görevlilerinin çalışmalarını izlemek, koordinasyonu sağlamak ve değerlendirmek,
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak,
 • İdari ve yardımcı hizmetler personeli arasında iş bölümünü sağlayarak gerekli denetim-gözetimi yapmak,
 • İdari personelin izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayacak biçimde düzenlemek,
 • Personel (özlük hakları, akademik personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma vb.) işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek,
 • Enstitü bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzenini sağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşiv yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak.

 

Memur (İdari Personel)

Görev ve Sorumluluklar

 • İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,
 • Amirlerince verilecek görevleri yapmak